STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 735/VPĐP-OCOP 21/9/2021  Tập huấn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
2 182/QĐ-SNNPTNT 19/5/2021  Quyết định Về việc giao Chi cục Phát triển nông thôn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi.
3 875/SCT-QLTM 18/5/2021  V/v cử người tham gia Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc cho Hội đồng tỉnh Quảng Ngãi.
4 705/QĐ-UBND 18/5/2021  Về việc phê duyệt danh sách Hợp tác xã tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025
5 1332/SNNPTNT 18/5/2021  Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi năm 2021.
6 1314/SNNPTNT 17/5/2021  Về việc cử cán bộ tham gia Hội đồng và Tổ Tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi.
7 46/QĐ-KTHT-HTTT 8/4/2021  Phê duyệt tài liệu về hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã nông nghiệp và tài liệu bồi dưỡng hợp tác xã trong việc quản lý chỉ đạo sản xuất sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn chất lượng
8 1073/UBND-NNTN 17/3/2021  V/v triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2021
9 113/TB-HĐOCOP 14/1/2021  Thông báo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 2, năm 2020
10 5356/UBND-NNTN 4/11/2020  Về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
11 567/QĐ-UBND 18/9/2020 (2 tệp)  Về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 - năm 2020
12 1162/QĐ-VPĐP-OCOP 17/9/2020  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam
13 6384/BNN-VPĐP 15/9/2020 (2 tệp)  Về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
14 CV số 3526/UBND-NNTN 4/8/2020  Về việc thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh
15 CV số 3342/UBND-NNTN 21/7/2020  Về việc chuẩn bị hồ sơ đề xuất đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Quốc gia
16 số 97/GM-SNNPTNT 14/5/2020  Tập huấn hướng dẫn cho Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ chuyên môn cấp tỉnh hiểu rõ về thủ tục hồ sơ sản phẩm, cách thức đánh giá....
17 01/QĐ-HĐOCOP 14/5/2020  Ban hành Quy chế hoạt động của Hội dồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Quảng Ngãi
18 1735/UBND-NNTN 21/4/2020  Công văn số 1735/UBND-NNTN ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việctriển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển KTTT,HTX
19 625/SNNPTNT 17/3/2020  về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh
20 878/UBND-NNTN 5/3/2020  Công văn số 878/UBND-NNTN ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh