STTKý hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1 922/QĐ-TTg 2/8/2022  Quyết định phê duyệt phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
2 919/QĐ-TTg 1/8/2022  Quyết định phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
3 01/QĐ-HĐOCOP 1/8/2022  Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phânhạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
4 996/QĐ-UBND 27/7/2022  Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
5 779/QĐ-UBND 14/7/2022  Quyết định Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
6 114/BC-UBND 30/6/2022  Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XIII (một số nội dung liên quan đến Chương trình OCOP
7 848/QĐ-UBND 29/6/2022  Quyết định về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022
8 1828/QĐ-BNN-VPĐP 23/5/2022 (2 tệp)  Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2021 – 2025
9 07/2022/QĐ-TTg 25/3/2022  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2022/QĐ-TTg NGÀY 25/3/2022 QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ TỶ LỆ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
10 248/QĐ-UBND 24/3/2022  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
11 843/SNNPTNT-NTM 22/3/2022 (2 tệp)  Công văn về việc hướng dẫn một số nội dung triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
12 41/QĐ-VPĐP 21/3/2022  Quyết định về việc quy định mức chi phục vụ hoạt động của Trang thông tin điện tử Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
13 47/KH-UBND 18/3/2022  Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
14 40/QĐ-VPĐP 17/3/2022  Quyết định về việc thành lập ban biên tập Trang thông tin điện tử Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
15 642/BC-SNNPTNT-NTM 7/3/2022 (2 tệp)  Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)giai đoạn 2019 – 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
16 263/QĐ-TTg 22/2/2022  CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
17 451-SNNPTNT-NTM 18/2/2022 (3 tệp)  V/v góp ý Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng, Tổ tư vấn; quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
18 284/SNNPTNT-NTM 26/1/2022 (4 tệp)  V/v đăng ký sản phẩm, kinh phí và góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
19 256/SNNPTNT-NTM 24/1/2022 (2 tệp)  Về việc giao Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
20 229/SNNPTNT-NTM 21/1/2022  V/v cử cán bộ làm thành viên Hội đồng và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  1    2    3    4