Quảng Ngãi: 44 HTX tham gia liên kết với doanh nghiệp

30/08/2019 10:10:01 AM         

HTX nông nghiệp xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức liên kết sản xuất lúa, gạo theo tiêu chuẩn VietGap
HTX nông nghiệp xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức liên kết sản xuất lúa, gạo theo tiêu chuẩn VietGap
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi, đến nay tỉnh có 182 hợp tác xã nông nghiệp (HTX), chiếm 80% tổng số HTX (toàn tỉnh có 234 HTX). Trong 182 HTX nông nghiệp có 168 HTX đang hoạt động, 14 HTX đã ngừng hoạt động.

 Đến tháng 6/2018, có 165/182 HTX, chiếm 92% HTX nông nghiệp đã chuyển đổi, hoạt động theo Luật HTX năm 2012, còn 17 HTX chưa chuyển đổi, đăng ký hoạt động theo Luật, trong đó có 03 HTX đang làm thủ tục hợp nhất và 14 HTX ngừng hoạt động chờ giải thể.

Có 44 HTX tham gia liên kết với DN với diện tích đất sản xuất hơn 1.324ha, gồm 38 HTX liên kết về trồng trọt, với 1.071ha, tổng khối lượng nông sản tiêu thụ trên 12.500 tấn; 03 HTX liên kết sản xuất gỗ, với 200ha; 03 HTX liên kết dịch vụ thủy sản, với 02ha.
Trong các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi có thực hiện liên kết thông qua hình thức tổ chức sản xuất của HTX, lúa là cây trồng liên kết nhiều nhất, có 32 HTX liên kết sản xuất lúa, quy mô 941ha. Tuy nhiên, số lượng HTX nông nghiệp tham gia liên kết còn ít (26%), các hình thức liên kết còn lỏng lẻo, thiếu tính ràng buộc, quy mô liên kết còn ở dạng mô hình.
 
Theo nongnghiep.vn
  Quyết định phê duyệt phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phânhạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XIII (một số nội dung liên quan đến Chương trình OCOP
  Quyết định về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022
(2 tệp)   Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2021 – 2025
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2022/QĐ-TTg NGÀY 25/3/2022 QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ TỶ LỆ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi