Quảng Ngãi: 44 HTX tham gia liên kết với doanh nghiệp

30/08/2019 10:10:01 AM         

HTX nông nghiệp xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức liên kết sản xuất lúa, gạo theo tiêu chuẩn VietGap
HTX nông nghiệp xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức liên kết sản xuất lúa, gạo theo tiêu chuẩn VietGap
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi, đến nay tỉnh có 182 hợp tác xã nông nghiệp (HTX), chiếm 80% tổng số HTX (toàn tỉnh có 234 HTX). Trong 182 HTX nông nghiệp có 168 HTX đang hoạt động, 14 HTX đã ngừng hoạt động.

 Đến tháng 6/2018, có 165/182 HTX, chiếm 92% HTX nông nghiệp đã chuyển đổi, hoạt động theo Luật HTX năm 2012, còn 17 HTX chưa chuyển đổi, đăng ký hoạt động theo Luật, trong đó có 03 HTX đang làm thủ tục hợp nhất và 14 HTX ngừng hoạt động chờ giải thể.

Có 44 HTX tham gia liên kết với DN với diện tích đất sản xuất hơn 1.324ha, gồm 38 HTX liên kết về trồng trọt, với 1.071ha, tổng khối lượng nông sản tiêu thụ trên 12.500 tấn; 03 HTX liên kết sản xuất gỗ, với 200ha; 03 HTX liên kết dịch vụ thủy sản, với 02ha.
Trong các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi có thực hiện liên kết thông qua hình thức tổ chức sản xuất của HTX, lúa là cây trồng liên kết nhiều nhất, có 32 HTX liên kết sản xuất lúa, quy mô 941ha. Tuy nhiên, số lượng HTX nông nghiệp tham gia liên kết còn ít (26%), các hình thức liên kết còn lỏng lẻo, thiếu tính ràng buộc, quy mô liên kết còn ở dạng mô hình.
 
Theo nongnghiep.vn
  Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2023 thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Tư Nghĩa, giai đoạn 2021-2025
  Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023, nguồn vốn TW và đối ứng của tỉnh.
  Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
  Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
  Kế hoạch Triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
  Thông báo Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1- lần thứ nhất thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
  Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi