Triển vọng sản phẩm OCOP đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi

31/08/2020 01:51:11 PM         

Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2030 đã đặt ra mục tiêu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 20 - 25 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt 3 - 5 sao và có ít nhất 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp tỉnh.

Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2030 đã đặt ra mục tiêu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 20 - 25 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt 3 - 5 sao và có ít nhất 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp tỉnh.

Đến nay đã có 13/13 huyện ban hành đề án, kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP ở địa phương; 13/13 huyện bổ sung nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Chương trình OCOP cho Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của huyện, thành phố; 13/13 huyện thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, có 03 huyện tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm (huyện Sơn Hà, Lý Sơn và Mộ đức). Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã tổ chức đánh giá lần một cho 11 sản phẩm và các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn đưa vào đánh giá lần hai.

Hiện nay, tổ tư vấn đã hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ để tham gia đánh giá lần hai, dự kiến tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh vào đầu tháng 9 năm 2020. Đây sẽ là những sản phẩm đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt từ 03 sao trở lên, tạo động lực thúc đẩy Chương trình OCOP. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp... tham gia hội chợ xúc tiến thương mại; kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại các kênh phân phối hiện đại, tạo chuỗi liên kết bền vững để góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng./.

Thị Thuỷ.

Ý kiến của bạn:
  Quyết định phê duyệt phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phânhạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XIII (một số nội dung liên quan đến Chương trình OCOP
  Quyết định về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022
(2 tệp)   Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2021 – 2025
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2022/QĐ-TTg NGÀY 25/3/2022 QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ TỶ LỆ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi