Tuyên truyền, khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Ngãi làm tặng phẩm

25/01/2022 03:19:26 PM         

Tặng quà CVCV tết Nhâm Dần 2022
Tặng quà CVCV tết Nhâm Dần 2022
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị tiên phong sử dụng gói quà là các sản phẩm OCOP của tỉnh để tặng cho đoàn viên Công đoàn Sở nhân dịp Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 và mừng xuân nhâm dần 2022.

       Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TU ngày 28/10/2021 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 6456/UBND-KTN ngày 30/11/2021 về việc tuyên truyền, khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Ngãi làm tặng phẩm.

       Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 3881/SNNPTNT-NTM ngày 03/12/2021 hướng dẫn các đơn vị kinh doanh sản phẩm OCOP xây dựng các gói combo quà tặng đảm bảo theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của khách hàng trong và ngoài tỉnh; giới thiệu các đơn vị kinh doanh sản phẩm OCOP liên hệ đến các sở, ngành, địa phương và các đơn vị có nhu cầu mua sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Ngãi.

     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị tiên phong sử dụng gói quà là các sản phẩm OCOP của tỉnh để tặng cho đoàn viên Công đoàn Sở nhân dịp Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 và mừng xuân nhâm dần 2022.

     Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa thể hiện quan tâm, động viên, mang lại sự ấm áp tình đồng đội, đồng chí, tình quê hương, đặc biệt nó giúp chủ thể tiêu thụ được hàng hóa trong điều kiện kinh tế khó khăn do đại dịch Covid - 19 gây ra đồng thời giúp người tiêu dùng dần dần tiếp cận với sản phẩm OCOP của tỉnh.

 

  Quyết định phê duyệt phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phânhạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định phê duyệt đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
  Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
  Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XIII (một số nội dung liên quan đến Chương trình OCOP
  Quyết định về việc công nhận và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022
(2 tệp)   Quyết định phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn2021 – 2025
  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2022/QĐ-TTg NGÀY 25/3/2022 QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG VÀ TỶ LỆ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
  UBND tỉnh ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 về việc phê duyệt danh mục các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi