Họp Hội đồng OCOP tỉnh đã tổ chức đánh giá, phân hạng OCOP đợt 1 lần thứ 2 năm 2022 diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 18-19/11/2022.

19/11/2022 10:52:53 AM         

              Thực hiện Thông báo số 3991/TB-HĐOCOP ngày 07/11/2022 của Chủ tịch Hội đồng OCOP tỉnh về kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1- lần thứ nhất thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi năm 2022.

Để có cơ sở đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP lần thứ 2, đợt 1 năm 2022, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất.

Trên cơ sở báo cáo kết quả đi kiểm tra thực tế tại cơ sở, Hội đồng OCOP tỉnh đã tổ chức đánh giá, phân hạng OCOP đợt 1 lần thứ 2 năm 2022 diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 18-19/11/2022.

Họp lần này có sự tham gia đông đủ của các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan, đặc biệt có sự tham gia của 20 đơn vị gồm 05 Công ty; 07 hợp tác xã; 08 cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh.

      Qua đánh giá, Hội đồng đã chỉ ra những thiếu sót để chủ thể tiếp tục hoàn thiện sản phẩm trước khi được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP đạt sao cấp tỉnh.

                                                                                                                                       Văn phòng NTM tỉnh

Tin cùng danh mục:

  Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2023 thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Tư Nghĩa, giai đoạn 2021-2025
  Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023, nguồn vốn TW và đối ứng của tỉnh.
  Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
  Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
  Kế hoạch Triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
  Quyết định Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đợt 1 năm 2022 thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025
  Thông báo Kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1- lần thứ nhất thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
  Kế hoạch tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi